Algemene Gebruikers Overeenkomst

Voor de toegang tot en het gebruik van de websites van Interimcvbank.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door zich toegang te verschaffen tot de Site en deze te gebruiken gaat u onvoorwaardelijk akkoord met de hierna volgende voorwaarden van Interimcvbank.nl en het Privacy Reglement van Interimcvbank.nl welke integraal onderdeel uitmaken van deze Gebruikersovereenkomst.

Artikel 1 Definities en Inhoud Site
Aan Inlenende of Inhurende Organisaties, Werkgevers, Opdrachtgevers en Bemiddelingsbureaus, Intermediairs of Tussenkomstbureaus zoals Brokers en Managed Service Providers (MSP) wordt hierna kortweg gerefereerd als “Opdrachtgever” of “Opdrachtgevers. Aan Interim Professionals en/of Opdrachtnemers wordt hierna gerefereerd als “Interim Professional” of “Interim Professionals”.
Interimcvbank.nl heeft de inhoud van de Site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op deze Site met betrekking tot geplaatste profielen is afkomstig van Interim Professionals. De Interim Professionals zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

Artikel 2 Doel van Interimcvbank.nl
Interimcvbank.nl stelt geregistreerde Gebruikers (waaronder Opdrachtgevers, bemiddelingsbureaus en/of Interim Professionals en/of Opdrachtnemers) in staat contact met elkaar op te nemen. Interimcvbank.nl is echter nimmer partij bij een eventuele overeenkomst die gesloten wordt naar aanleiding van gebruikmaking van Interimcvbank.nl.

Artikel 3 Gegevens
Indien u gebruik wenst te maken van de Site, zal u ervoor zorg dragen dat uw gegevens, waaronder mede doch niet beperkt tot, uw naam, adres en woonplaats gegevens en alle informatie met betrekking tot uw bedrijfsgegevens, profiel en/of CV volledig, juist en actueel zijn.
U garandeert dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van Interimcvbank.nl.
Als geregistreerde Interim Professional accepteert u dat Interimcvbank.nl u regelmatig, gevraagd en ongevraagd, van informatie voorziet door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post of anderszins, waaronder e-mailnotificaties, diverse systeemberichten, update verzoeken en nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen en de dienstverlening van de Site, zulks ter beoordeling van Interimcvbank.nl.
De gegevens/content die u in het kader van Interimcvbank.nl publiceert, mogen niet (I) op onwaarheden zijn gebaseerd of misleidend zijn, (II) inbreuk maken op rechten van derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy; (III) in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving; (IV) virussen bevatten, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur die een geautomatiseerd werk of gegevens kan beschadigen, onbruikbaar of toegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen. Voorts treft u hieronder een niet uitputtende opsomming van content die u in ieder geval niet mag publiceren via deze Sites, een en ander uitsluitend ter beoordeling aan Interimcvbank.nl:
Content die:

• discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
• oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen en/of;
• leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik maken van anderen en/of; in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch/of gewelddadig materiaal of website, of pornografisch of erotisch materiaal bevat en/of;
• waarmee het plegen van illegale activiteiten worden bevorderd of gepleegd en/of; waarbij inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van anderen en/of; waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden en/of;
• waarbij commerciële activiteiten zijn gemoeid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Interimcvbank.nl, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of Pyramide spelen en/of; waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming.
• Interimcvbank.nl behoudt zich het recht voor de teksten van geplaatste advertenties, Opdrachtbeschrijvingen, referenties, reviews, profielen, profielnamen en/of Cv’s en andere uitingen in te korten of te wijzigen. Bijvoorbeeld wanneer de ingevulde gegevens niet overeenkomen met de aard en/of bedoeling van de betreffende invulvelden.
• Het is niet toegestaan HTML-code, eigen persoonsnamen of bedrijfsnamen, contactgegevens, e-mail en websitegegevens in te vullen en te publiceren via invulvelden die niet expliciet om die informatie vragen. Interimcvbank.nl behoudt zich het recht voor deze gegevens te wijzigen of verwijderen.
• Interimcvbank.nl behoudt zicht tevens het recht voor advertenties, Opdrachtbeschrijvingen, referenties, reviews, profielen, profielnamen en/of Cv’s en andere uitingen te verwijderen van de Sites in geval de inhoud inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten.
• Interimcvbank.nl behoudt zich het recht voor de geplaatste, referenties, reviews, profielen, profielnamen en/of Cv’s en andere uitingen aan te passen indien deze sterk afwijken van de gangbare opmaak en/of ontwerp van de website.
• Interimcvbank.nl behoudt zich het recht voor de geplaatste referenties, reviews, profielen, profielnamen en/of Cv’s en andere uitingen aan te passen of verwijderen indien deze ingaan tegen het belang van Interimcvbank.nl, bijvoorbeeld in geval van negatieve uitingen over Interimcvbank.nl of reclame voor concurrerende organisaties van Interimcvbank.nl.

Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de Site en Apps, waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen), berusten bij Interimcvbank.nl en/of de Opdrachtgevers/bemiddelings bureaus en ingeschreven Interim Professionals en/of Opdrachtnemers.
Het is u niet toegestaan de Sites of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de Sites, anders dan conform het doel van Interimcvbank.nl. Dit houdt tevens in dat het niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Interimcvbank.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Artikel 5 Ongevraagde communicatie en gegevensverzameling
Het gebruik van (persoons-) gegevens van derden die door hen via de Sites openbaar zijn gemaakt, waaronder mede - maar niet beperkt tot - e-mailadressen van andere Gebruikers (waaronder Opdrachtgevers, bemiddelingsbureaus en/of Interim Professionals en/of Opdrachtnemers), is enkel en alleen toegestaan met het oog op het vervullen van een concrete Opdracht. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons-) gegevens van andere Gebruikers te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:
het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post, internet, websites of anderszins met geregistreerde Gebruikers (waaronder Opdrachtgevers, bemiddelingsbureaus en/of Interim Professionals en/of Opdrachtnemers) van Interimcvbank.nl, althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon voor zover een en ander niet betrekking heeft op het vervullen van een concrete Opdracht;
het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van en/of Opdrachtnemers of anderszins met Opdrachtgevers en/of bemiddelingsbureaus, althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het vervullen van een Opdracht;
iedere andere vorm van ongevraagde communicatie;
e-mailadressen van Opdrachtgevers en/of bemiddelingsbureaus te verzamelen om welke reden dan ook.
Indien u (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt u, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 500,- (vijfhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-) gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het hieronder bepaalde in artikel 6.

Artikel 6 Uitsluiting
Interimcvbank.nl behoudt zich het recht voor om u met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik van Interimcvbank.nl indien u op enige wijze handelt in strijd met deze Gebruikersovereenkomst, enige bepaling van Nederlands recht of met de etiquette die u op internet in acht dient te nemen, zulks onverminderd het recht van Interimcvbank.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

Artikel 7 Garantie
Interimcvbank.nl garandeert nadrukkelijk niet:
dat een werkgever en/of intermediair bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten;
dat de Sites ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; en,
dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
Interimcvbank.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de Sites. Meer in het bijzonder zal Interimcvbank.nl in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
handelingen door u verricht, zoals het in contact treden en/of sluiten van overeenkomsten met geregistreerde Gebruikers (waaronder Opdrachtgevers, bemiddelingsbureaus en/of Interim Professionals en/of Opdrachtnemers) die zouden zijn ingegeven door de op de Sites geplaatste Opdrachten;
de onmogelijkheid de Sites te gebruiken;
het feit dat bepaalde informatie van geregistreerde Gebruikers (waaronder Opdrachtgevers, bemiddelingsbureaus en/of Interim Professionals en/of Opdrachtnemers) op Interimcvbank.nl onjuist, onvolledig of niet actueel is;
het onrechtmatig gebruik van de systemen van Interimcvbank.nl door een derde;
het feit dat u zich als Interim Professional en/of als contactpersoon van een organisatie op deze Sites heeft ingeschreven
het feit dat u zich als Interim Professional en/of als contactpersoon van een organisatie op deze Sites heeft ingeschreven

Artikel 9 Vrijwaring
U vrijwaart Interimcvbank.nl volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met uw gebruik van de Sites.

Artikel 10 Verwijzingen
De Sites bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Interimcvbank.nl heeft geen zeggenschap over deze websites. Interimcvbank.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 11 Beveiliging
Interimcvbank.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen en de Sites te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Interimcvbank.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 12 Het Verdienmodel van Interimcvbank.nl
De Interimcvbank streeft naar een eerlijk en transparant verdienmodel voor de kandidaten.
• Het 1e jaar van inschrijven is voor elke kandidaat gratis.
• Na het eerste jaar kost het lidmaatschap € 3,50 ex.BTW per maand, dit zal worden voldaan door middel van automatische incasso op jaarbasis.
• Kandidaat zal altijd op de hoogte gebracht worden en de keuze krijgen om het lidmaatschap voort te zetten.
• Als kandidaat in de rol van ZZP ‘er een interim opdracht uit zal voeren, brengt de Interimcvbank 7% fee over uurtarief (excl. BTW) bij kandidaat in rekening. Indien de kandidaat een betaald lidmaatschap heeft zal Interimcvbank tot maximaal 1 jaar restitueren aan kandidaat. Ook krijgt kandidaat een jaar gratis lidmaatschap bij Interimcvbank.nl.
• Indien kandidaat geen zelfstandig professional is treedt kandidaat bij het aangaan van een interim opdracht in dienst bij een door Interimcvbank aan te wijzen partij. Indien kandidaat via Interimcvbank een opdracht uit gaat voeren, gelden voor het lidmaatschap dezelfde voorwaarden als bovengenoemd voor de ZZP ‘er
• Detacheringsbureaus kunnen hun medewerkers aanbieden op de Interimcvbank.nl, hiervoor gelden de voorwaarden zoals bovengenoemd voor de ZPP ‘ers. Indien een detacheerder meer dan 5 kandidaten aan wil bieden op de Interimcvbank dan gelden er speciale tarieven. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop tel. 085- of een mail sturen naar verkoop@interimcvbank.nl.
• Opzegging van een betaald lidmaatschap dient schriftelijk te worden gedaan door het sturen van een brief naar: interimcvbank.nl, Eckertstraat 13a 8263 CB Kampen, of via de email info@interimcvbank.nl, opzegging geschiedt met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.
• U bent verplicht alles te doen om uw betalingsverplichtingen jegens Interimcvbank.nl na te komen.
• Bij overschrijding van de betalingstermijn is Interimcvbank.nl gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Deze rente bent u enkel en alleen door het overschrijden van de betalingstermijn verschuldigd, zulks zonder noodzaak tot aanmaning of ingebrekestelling.
• Indien Interimcvbank.nl genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarvoor door u aan Interimcvbank.nl worden vergoed

12.1 Wanneer Welke Vergoeding Verschuldigd is
Een Opdrachtgever heeft de Interim Professional op Interimcvbank.nl gevonden en deze vervolgens benaderd waarna de Interim Professional binnen drie maanden vanaf het moment van benaderen een Opdracht bij of via deze Opdrachtgever gaat vervullen. Dit betreft ook een mogelijke doorverwijzing door de initiële Opdrachtgever naar een andere Opdrachtgever waar of via welke de Interim Professional vervolgens een Opdracht vervult.
Er is sprake van bovengenoemde situatie als er met behulp van Interimcvbank.nl aantoonbaar contact is geweest tussen Opdrachtgever en Interim Professional. Dit kan aangetoond worden bijvoorbeeld doordat:
de Interim Professional of de Opdrachtgever Interimcvbank.nl van de overeengekomen Opdracht op de hoogte stelt of deze aan Interimcvbank.nl bevestigt of doordat
aantoonbaar communicatie tussen Opdrachtgever en Interim Professional via de Site heeft plaatsgevonden.
Let op:
Interimcvbank.nl volgt de contacten tussen Opdrachtgevers en Interim Professionals. Interim Professionals dienen Interimcvbank.nl ook zelf van een match via ons platform op de hoogte te stellen. Dat kan via ons contactformulier.

Artikel 13 Diversen
Indien en voor zover enige bepaling van deze Gebruikersovereenkomst nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Gebruikersovereenkomst onverminderd van kracht blijven. Interimcvbank.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
Op deze Gebruikersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
De Gebruikersovereenkomst kan te allen tijde door Interimcvbank.nl aangepast worden. Interimcvbank.nl adviseert daarom deze Gebruikersovereenkomst regelmatig te bekijken.
Interimcvbank.nl, 15 januari 2017

via ons contactformulier.